TRUE or FALSE

شما همیشه دیر می رسید

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

شما بستنی دوست دارید؟

شما خالکوبی دارید

همیشه حق با شماست

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما یک فرد شوخ طبع هستید؟

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما خیلی اعتراض می کنید

شما یک فرد جدی هستید؟

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.

شما نحوه رقصیدن را می دانید

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما خیلی می خوابید؟

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما در حمام آواز می خوانید.

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما قهوه دوست دارید؟

شما تنبل هستید

شما عاشق شکلات هستید؟