Real or Fake Buddy Test


شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟